Visioon
Olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpikeskkond mitmekülgseks arenguks

Missioon
Pakkuda innustavat harmoonilist õpi- ja arengukeskkonda põhihariduse omandamiseks kõigile
koolis õppida soovijatele õpilastele, loomaks eeldused tubli ühiskonnaliikme kujunemiseks

Kooli tegevuse eesmärk
Koolis on loodud võrdväärsed võimalused ja tingimused õpilaste individuaalsusi arvestava arengu toetamiseks ning õpi-, töö- ja elukeskkonnas toimetuleva vastutusvõimelise isiksuse kujunemiseks.

Kooli ülesanded
1) Kõigi õpilaste ja töötajate igakülgset arengut toetava turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine
2) Kvaliteetse põhihariduse võimaldamine
3) Õpilaste individuaalsusega arvestamine ja õpijõudluse toetamine
4) Õpilaste õpihuvi, õpioskuste ja positiivse minapildi toetamine
5) Õpilaste sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemise toetamine
6) Järgmisel haridustasemel ja igapäevases elus võimetekohaseks toimetulekuks tingimuste loomine

Kooli põhiväärtused
Koostööle orienteeritus – koostöö erinevate huvigruppidega ühise eesmärgi nimel. Üksteise toetamine ja abistamine eesmärkide saavutamiseks.
Tolerantsus – iga inimese väärtustamine, erinevuste aktsepteerimine ja nendega arvestamine. IGA INIMENE ON VÄÄRTUSLIK!
Ausus – ausus oma mõtetes ja tegudes
Vastutustunne – vastutus oma sõnade, tegude ja otsuste eest
Usaldus – ole usaldusväärne
Paindlikkus – tahe ja suutlikkus muutustega kohaneda ja nendega kaasa minna