Visioon:

Vanalinna Põhikool on õpilaste individuaalsusest lähtuv ning koolirõõmu pakkuv  kaasaegne, innovaatiline, avatud ja emotsionaalselt positiivne arengukeskkond täisväärtusliku elukestvat õppimist väärtustava ühiskonnaliikme kujunemiseks

Põhiväärtused:

Koostöö – väärtustatud on koostöö erinevate huvigruppidega koolis seatud eesmärkide nimel.
Tolerantsus ja paindlikkus – iga inimese väärtustamine, erinevuste aktsepteerimine ja muutustega kohanemisvõime
„MEIE KOOLI“ väärtustamine – väärtustatud on kõik, mis toetab Vanalinna kooli positiivset mainet, traditsioonide säilimist ning ühtekuuluvustunnet
Ausus ja vastutustunne – usaldusväärsus ning vastutus oma sõnade, tegude ja otsuste eest
Avatus – tahe muutustega kohaneda ja suutlikkus muutuvas keskkonnas toime tulla
Kodumaa-armastus – austame, väärtustame ja toetame oma kaaslasi ja kodumaad

Üldeesmärk:

Vanalinna Põhikool on kaasaegne ja innovaatiline arengukeskkond, kus on väärtustatud kõikide õpilaste võimetekohane areng ning õigete väärtushinnangutega ja positiivse enesehinnanguga elus toimetuleva inimese kasvatamine.

Prioriteedid:

  • elukestva õppe väärtustamine ning teadvustamine;
  • kollektiivsuse ja koostöö väärtustamine;
  • muutuvates olukordades kohanemiseks ja tegutsemiseks valmisoleku kujundamine;
  • iga õppija igakülgset arengut toetava, koostööoskusi ning ettevõtlikkust arendava õpikeskkonna arendamine;
  • õppekava eesmärkide ja põhimõtete realiseerimine;
  • õpetamise muutmine õpilaskeskseks ja isikupäraseks, mis pakub kogemusi ja võimalusi oma teadmiste rakendamiseks;
  • õppimise sidumine igapäevaeluga, karjäärinõustamine ja õigete valikute toetamine;