Visioon:

Vanalinna Põhikool on õpilaste individuaalsusest lähtuv ning koolirõõmu pakkuv  kaasaegne, innovaatiline, avatud ja emotsionaalselt positiivne arengukeskkond täisväärtusliku elukestvat õppimist väärtustava ühiskonnaliikme kujunemiseks

Põhiväärtused:

Koostöö – väärtustatud on koostöö erinevate huvigruppidega koolis seatud eesmärkide nimel.
Tolerantsus ja paindlikkus – iga inimese väärtustamine, erinevuste aktsepteerimine ja muutustega kohanemisvõime
„MEIE KOOLI“ väärtustamine – väärtustatud on kõik, mis toetab Vanalinna kooli positiivset mainet, traditsioonide säilimist ning ühtekuuluvustunnet
Ausus ja vastutustunne – usaldusväärsus ning vastutus oma sõnade, tegude ja otsuste eest
Avatus – tahe muutustega kohaneda ja suutlikkus muutuvas keskkonnas toime tulla
Kodumaa-armastus – austame, väärtustame ja toetame oma kaaslasi ja kodumaad

Üldeesmärk:

Vanalinna Põhikool on kaasaegne ja innovaatiline arengukeskkond, kus on väärtustatud kõikide õpilaste võimetekohane areng ning õigete väärtushinnangutega ja positiivse enesehinnanguga elus toimetuleva inimese kasvatamine.

Prioriteedid:

  • elukestva õppe väärtustamine ning teadvustamine;
  • kollektiivsuse ja koostöö väärtustamine;
  • muutuvates olukordades kohanemiseks ja tegutsemiseks valmisoleku kujundamine;
  • iga õppija igakülgset arengut toetava, koostööoskusi ning ettevõtlikkust arendava õpikeskkonna arendamine;
  • õppekava eesmärkide ja põhimõtete realiseerimine;
  • õpetamise muutmine õpilaskeskseks ja isikupäraseks, mis pakub kogemusi ja võimalusi oma teadmiste rakendamiseks;
  • õppimise sidumine igapäevaeluga, karjäärinõustamine ja õigete valikute toetamine;

Ajakavad

Tunniplaanid
Klasside, õpilaste ja õpetajate tunniplaan
Loe edasi….

Võistluste ja konkursside kalender
Pärnu linna aineolümpiaadide ja võistluste ajakavad
Loe edasi…..

Päevakava üldsätted:
1. Kooli päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste järjestuse.
2. Koolimaja uksed avatakse 7.30.
3. Õppetöö algab kell 8.30, õppetunni kestus on 45 minutit
Loe edasi….
Õpilaste saavutused
Olümpiaadide ja ainevõistluste saavutused
Loe edasi….
Eksamid ja tasemetööd
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on..
Loe edasi….
 

E-kool
Meie kool kasutab eKooli
Loe edasi…