Õppetöö korraldus kuni 12. aprillini

Seoses kehtestatud piirangutega, toimub kuni 12. apillini distantsõpe kõikidele 1.-9. klasside õpilastele. Kontaktõppel viibivad erandkorras vaid üksikud, vajalike õpitulemuste saavutamiseks lisatuge vajavad õppijad ning nende õpilaste vanematega on õppetöö korraldus, toitlustamine koolipäeva jooksul ning ettevaatusabinõude täimine koolis viibimise ajal eraldi kokku lepitud. Kui kehtestatud piiranguid muudetakse või leevendatakse, muudame ka oma kooli õppetöö korraldust ning edastame sellekohase info Stuudiumi vahendusel.

Õpe toimub tunniplaanijärgselt veebitundidena või iseseisvaid tööülesandeid täites. Õpilastele on individuaalne või rühmajuhendamine tunni ajal, konsultatsioonitunnis või mõnel teisel õpetajaga kokkulepitud ajal tagatud.

Detailsemad juhised õppetöö korralduse, õppetööks vajalike vahendite laenutuse ja soovijatele toidupakkide jagamise kohta edastame vanematele Stuudiumi vahendusel.

Palun võtke julgesti klassijuhatajaga ühendust, et distantsõppe perioodil tekkinud probleemidele lahendusi leida.