Pärnu Vanalinna põhikoolis kirjutavad ja esitlevad õpilased 1.- 7.  klassini igal aastal konverentsitöö.

lepatriinu logo

Konverentsitöö on põhiosas õpilase iseseisev töö, mille tegemisel on õpilasel abiks koolipoolne juhendaja. Konverentsitöö teemad valitakse kooli õppekavas kirjeldatud õpitulemuste ja üldpädevuste saavutamist silmas pidades. 

Konverentsitöö võib olla uurimistöö, referaat või loovtöö.
Uurimistöö ja referaadi teema lepib õpilane kokku juhendajaga.
Loovtöö põhjenduse esitab õpilane klassijuhatajale, kes hindab, kas antud loovtöö on meie kooli konverentsitööga võrdväärne.

Kõik õpilased esitlevad oma uurimistööd konverentsi päeval viieminutilise kõnega. Esitluse illustreerimiseks on soovitatav kasutada pildimaterjali, videot, helisalvestisi vm. Parimaid töid esitletakse ülekoolilisel konverentsil.

Peale konverentsitöö valmimist kirjutavad õpilased eneseanalüüsi.
Sõnaline hinnang konverentsitöö tööprotsessile, valminud töö sisule ja vormistusele ning esinemisele kantakse õpilasel
e klassitunnistusele. 

Konverentsitöö vormistamise nõuded on esitatud allolevates juhendites. 

 

KIRJALIKE TÖÖDE JUHENDID

⇒1. – 4. klassi õpilaste UURIMISTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND

⇒5. – 7. klassi õpilaste KIRJALIKE TÖÖDE  KIRJUTAMISE JUHEND

Õpikeskuse õpilaste UURIMISTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND

 

ABIMATERJALID

⇒ Mis on referaat, mis on uurimistöö, mis on loovtöö? 

 

NÄIDISED

Uurimistöö esiltuse näidis Google Drive keskkonnas.

 

 ajakava