Pärnu Vanalinna Põhikoolis on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijad (HEVKO) Hede Martšenkov ja Egert Nikolajevski.

Hede Martšenkov 56878400, hede.martshenkov@vanalinn.parnu.ee

Telefon 58065882, egert.nikolajevski@vanalinn.parnu.ee

Palun lastevanematel HEVKOga kohtumiseks eelnevalt aeg kokku leppida.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ülesanne on korraldada koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks, ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist.

 

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks.

 

Vähemalt korra õppeaastas ja juhul, kui koolivälise nõustamismeeskonna määratud toe rakendamise tähtaeg on lõppenud, hindab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega soovitatud toe rakendamise mõju ning teeb ettepanekud edasiseks tegevuseks.