8. klassi õpilaste loovtöö korraldamise põhimõtted

Loovtöö sooritatakse 8. klassis. Loovtöö toetab õpilaste üldpädevuste ja valdkonnapädevuste kujunemist läbi ainetevahelise lõimingu.

Loovtöö üldkoordinaatoriks on õpetaja, kellele on see lisatööülesanne. Loovtöö üldkoordinaator tutvustab septembris 8. klasside õpilastele loovtöö tegemise põhimõtteid.

Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui kollektiivselt. Loovtööd võib sooritada mõne teise kooli õpilasega koostöös.

Läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv loovtöö III kooliastmes võib olla uurimistöö või loominguline ülesanne:

  • Uurimustöö eeldab materjali kogumist, analüüsimist/süstematiseerimist, üldistamist ning järelduste tegemist. Uurimistöö koostatakse “KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND PÄRNU VANALINNA PÕHIKOOLI ÕPILASTELE” järgi.
    juhendi järgi. Valminud uurimistööd tutvustatakse loovtööde esitlemispäeval.
  • Loominguline töö eeldab enda tugevate külgede demonstreerimist. Loominguline ülesanne sooritatakse õpilase enda koostatud projekti järgi. Loominguline loovtöö koosneb järgmistest osadest – õpilane sõnastab idee, koostab tegevuskava idee elluviimiseks, teostab idee pidades samal ajal päevaraamatut/blogi vm. Loovtöö protsessi käigus peab õpilane koguma tõendusmaterjali (video, fotod jne)  ja esitleb valminud tulemust loovtööde esitlemispäeval.
  1. klassi õpilane esitab 1. oktoobriks loovtöö koordinaatorile loovtöö projekti loovtöö teema, juhendaja nime ja projekti kirjelduse, mille on kinnitanud loovtöö juhendaja.

Loovtööde esitlemine toimub 3. trimestril. Loovtööde esitlemise kuupäev lepitakse klassijuhataja ja õpilastega kokku 3. trimestri alguseks.

Loovtöö teema märgitakse põhikooli lõputunnistusele, teema ja sõnaline hinnang loovtöö protsessile ning valminud tulemusele märgitakse 8. klassi tunnistusele.

  1. klassi lõpetamiseks peab loovtöö olema sooritatud.

Kui õpilane ei esitle loovtööde kaitsmise päeval tehtud tööd, siis uue võimaluse saab ta pikendatud õppetöö ajal.

Loovtööde esitlemised 2022 aastal

8. a klass 11. mai 16.00-18.00

8. b klass 12. mai 16.00-18.00

8.v klass 26. mai 11.30-13.00