Erasmus+ programmi Põhimeede 1 „Õpiränne“  projekt „Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste ja õpetajate õpiränded rahvusvaheliste kogemuste, teadmiste ja oskuste omandamiseks“

Periood 01.09.2021 kuni 31.07.2022

Rahastatud summas 34 720,00

E1

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste silmaringi laiendamine ja sotsiaalse sallivuse arendamine; õppekava üldpädevuste, loovuse, võõrkeelte ja digioskuste arendamine ning Euroopa mitmekesise kultuuri tundmaõppimine ja erisuste mõistmine.

Rõhuasetus on sotsiaalse suhtluse, sallivuse ja kultuuriteadlikkuse arendamisel; õpilaste vaimse tervise toetamisel ning loovuse kaudu õpilaste positiivse enesehinnangu ja „mina pildi“ toetamisel ning distantsõppeperioodil tekkinud õpilünkade tasandamisel (sh võõrkeeled ja loovained)

E2

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajate silmaringi avardamine, kultuuriteadlikkuse ning sotsiaalse sallivuse suurendamine, võõrkeele oskuste ja õppemetoodika täiendamine, parimate hariduspraktikatega tutvumine ning uute ideede saamine õpetamiseks ja koostöö arendamiseks.