Õppetööst puudumine

Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest e-kooli kaudu. Kui see võimalus puudub, siis valib vanem talle sobiva teavitamise süsteemi puudumisest teavitamiseks (võib teavitada klassijuhatajat e-kirja saatmise kaudu, helistades või saates vastavasisulise teatise paberil).
 Õppetööst puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. 
Alus: Haldusmenetluse seadus § 25 – § 32, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 35 ja 36