21. sajandi hariduspoliitika üheks märksõnaks on “kaasav haridus” so kõikide õpilaste kaasamise põhimõte, mille eesmärgiks on võrdsete võimaluste tagamine kvaliteetse ja võimetekohase põhihariduse omandamiseks.  Et ka reaalselt saaks toimida võrdsuse printsiip, on meie koolis võimalik õpilasel saada lisaabi õppekava omandamisel.

Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil töötab meie koolis:

 • abiõpetaja,
 • aineõpetajate konsultatsioonid,
 • töötavad õpiabi- ja pikapäevarühmad,
 • toimuvad kõneravitunnid,
 • koduõpe,
 • rakendatakse vajadusel individuaalseid õppekavasid,
 • suunatakse pedagoogilis-psühholoogilistele uuringutele.

Pärnu Vanalinna Põhikoolis rakendatavad meetmed õpilase võimetekohase arengu toetamiseks:

I TASAND – märkamine: 

 • õpiabi ainetunnis,
 • ainealased konsultatsioonitunnid,
 • arenguvestlus lapse ja vanemaga,
 • käitumist ja õppimist kajastava vaatluslehe sisseseadmine,
 • individuaalse arengu jälgimise kaardi sisseseadmine,
 • õpilase individuaalne vestlus (aineõpetajaga, klassijuhatajaga, sotsiaalpedagoogiga, eripedagoogiga, psühholoogiga, direktori asetäitjaga õppe- ja kasvatustöö alal),
 • tugikomisjoni vestlus 1. , 5. ja 9. klassi juhatajatega,
 • kooliuusikute jälgimine.

II TASAND – vajaduste väljaselgitamine: 

 • õpilase pedagoogilis-psühholoogiline uuring:
  • psühholoogiline,
  • sotsiaalpedagoogiline,
  • eripedagoogiline,
  • meditsiiniline,
 • tugikomisjoni ümarlaud (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal);
 • koostöö lapsevanemaga;
 • koostöö kooliväliste erispetsialistidega.

III TASAND –  toetamine:

 • õpilase suunamine pikapäevarühma või kooli raamatukokku koduste tööde tegemiseks;
 • õpilase suunamine huviringidesse;
 • õpilase karjääriplaneerimise toetamine, koostöö karjäärispetsialistidega;
 • õpilase üleviimine õpiabirühma eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks;
 • ainealane õpiplaan õpilastele, kellel on kooli vahetamisest ja koolide õppekavade erinevusest tingituna tekkinud mahajäämus mõnes aines;
 • IÕK koostamine HEV-õpilasele kooli otsusel – õpitulemusi ei vähendata, erisused on võimalikud õppesisus, õppekorralduses ning hindamises;
 • IÕK koostamine valdkonnaandekatele lastele – erisused on võimalikud õppekorralduses ning õppesisus;
 • rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalprogrammi rakendamine; ravikuuri kättesaadavuse tagamine lapse psühhosotsiaalseks abistamiseks ning käitumise korrigeerimiseks;
 • käitumise tugikava koostamine ja rakendamine;
 • arstiabi koolitervishoiusüsteemis ettenähtu põhjal;
 • koostöö erispetsialistidega.

IV TASAND – Nõustamiskomisjoni suunamine ja eriabi jätkamine:

 • IÕK koostamine õppenõustamiskeskuse soovitusel  – õpitulemuste asendamine või vähendamine, kohustuslike ainete õppimisest vabastamine või nende asendamine;
 • HEV õpilaste õpetamiseks moodustatud rühmades ja klassides õppimine, ühele õpilasele keskendatud õppe ja koduõppe rakendamine.